• banner
โฟมโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมขวาง (วัสดุโพลีเอทิลีนโฟมแบบเชื่อมขวางทางเคมี วัสดุโฟมโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมขวางด้วยรังสีอิเล็กทรอนิกส์) เป็นหนึ่งในพื้นผิวเทปโฟมที่มีฟังก์ชันที่หลากหลาย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, อุปกรณ์โฆษณา ฯลฯ